Föreningens stadgar

Stadgar för Museiföreningen Västra Centralbanans Järnväg, fastställda vid årsmöte den 7/2 2004, ändrade vid årsmöte den 25/3 2006

§ 1 – Namn och säte

Föreningens namn skall vara Museiföreningen Västra Centralbanans Järnväg, förkortat och nedan benämnt ”mf VCJ”. Föreningens säte skall vara i Ambjörnarp i Tranemo kommun, Västra Götalands län.

§ 2 – Verksamhetsform

mf VCJ är en ideell förening utan religiösa, politiska eller privata intressen.

§ 3 – Syfte och målsättning

mf VCJ har följande punkter som mål för sin verksamhet:

• Verka för att kvarvarande bansträckor av forna VCJ bevaras, samt främja intresset för detta.
• Verka för att stationsmiljöer och linjemiljöer längs forna VCJ bevaras och utvecklas i en kulturhistoriskt positiv riktning.
• Samla information, tillvarata kunskap och bevara historiskt intressanta föremål med koppling till forna VCJ.
• Främja intresset för VCJ och informera om järnvägens historiska betydelse.
• Om så bedöms möjligt bedriva trafik med järnvägsfordon med anknytning till VCJ:s tidigare trafik, i första hand på bandelen Ambjörnarp-Sjötofta-Ekefors och i andra hand på övriga forna VCJ. Om så är möjligt; även bevara och restaurera ett fåtal historiska järnvägsfordon med anknytning till VCJ:s tidigare trafik.

§ 4 – Medlemskap

Medlemskap i mf VCJ är öppet för alla som erlagt, av årsmötet fastställd, medlemsavgift. Medlem kan vara aktiv medlem eller stödjande medlem.

Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar eller målsättning alternativt skadar föreningen på annat sätt, kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där den uteslutne har rösträtt.

§ 5 – Mötesverksamhet

mf VCJ bör, utöver årsmöte, genomföra minst två medlemsmöten per år.

Medlemsmöte bör sammankallas minst 14 dagar i förväg och sammankallas om
a) styrelsen så finner erforderligt,
b) minst 10 medlemmar skriftligen, och med uppgivande av skäl begär detta hos styrelsen,
c) om de båda revisorerna så begär.
Tid och plats beslutas av styrelsen. Med kallelsen bifogas dagordning och information om vad mötet sammankallats för att behandla.

Följande dagordning skall gälla på medlemsmöten:
a) mötets öppnande
b) val av mötesordförande, sekreterare och två protokollkjusterare, tillika rösträknare
c) fråga om mötet blivit behörigen utlyst
d) ärenden som angivits i kallelsen till mötet
e) övriga frågor som mötet önskar behandla
f) mötets avslutande

Vid medlemsmöte, annat än årsmöte, får ej beslut fattas i andra ärenden, än de som angivits i kallelsen till mötet och de som behandlas under punkten e).

Årsmöte skall sammankallas minst 30 dagar i förväg. Mötesordföranden skall vara en person utanför styrelsen. Följande dagordning skall gälla:
a) mötets öppnande
b) val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare, tillika rösträknare
c) fråga om mötet blivit behörigen utlyst
d) styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret
e) revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
f) beslut om fastställelse av balans- och resultaträkning
g) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
h) ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet
i) ärenden som medlem stadgeenligt väckt (motioner)
j) val av föreningens ordförande
k) val av styrelseledamöter (styrelsen konstituerar sig på eget möte)
l) val av en revisor jämte dennes suppleant
m) val av valberedning (minst två personer)
n) fastställelse av årsavgift för innevarande kalenderår
o) övriga frågor som mötet önskar behandla och eventuellt besluta i
p) mötets avslutande

I samband med kallelse till årsmöte skall föredragningslista bifogas.
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, skall avhandlas senast den siste april varje år. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar innan mötet.

§ 6 – Motioner

Enskilda medlemmar har rätt att framföra åsikter eller förslag i form av motioner till årsmöten eller medlemsmöten. Vid årsmöten skall motioner vara styrelsen tillhanda senast den 1:e februari. Vid medlemsmöten skall motionen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötesdatum. Vid motionens framställande på mötet ges även styrelsens yttrande.

§ 7 – Berättelser

Styrelsen och revisorerna ansvarar för att verksamhetsberättelsen respektive revisionsberättelsen finns tillgängliga för medlemmar senast 10 dagar före årsmötesdatum.

§ 8 – Omröstning

Vid all omröstning, vid såväl styrelse-, medlems- och årsmöte fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller mötesordförandes mening utom vid personval, där lotten avgör. Vid medlemsmöten och årsmöte äger varje medlem en röst. Vid styrelsemöte har endast styrelsens medlemmar rösträtt. Övriga medlemmar äger rätt att deltaga i styrelsemötet som åhörare.

§ 9 – Protokoll

Årsmöten och medlemsmöten skall protokollföras av vald mötessekreterare. Årsmötesprotokoll och mötesprotokoll från dessa möten skall hållas tillgängliga för medlemmarna.

§ 10 – Föreningens styrelse

Styrelsen bör sammanträda minst en gång per kvartal. Oftare vid behov.

Styrelsen skall bestå av tre, fem eller högst sju ledamöter, vari ordförande inkluderas. De tre posterna ordförande, sekreterare och kassör måste vara tillsatta. Styrelsen sammankallas i första hand på ordförandes initiativ. Styrelsen äger rätt att besluta då minst 2/3 av styrelsen är närvarande, varav en firmatecknare.

§ 11 – Samarbete

mf VCJ strävar efter samarbete med andra liknande föreningar, organisationer eller sällskap kring verksamhet som är förenlig med mf VCJ:s syfte och målsättning. Samarbete kan inledas efter styrelsebeslut enligt stadgarnas § 11:e.

§ 12 – Firmateckning

Firma tecknas av ordförande och kassör gemensamt. Firmatecknarna kan ge kassören en fullmakt för ekonomiska uppdrag. Denna fullmakt utdelas då i samband med årsmöte.

§ 13 – Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Styrelsen ansvarar för att en korrekt verksamhetsberättelse och ett reviderat bokslut kan presenteras till årsmötet.

§ 14 – Tolkning

Hur dessa stadgar skall tolkas avgörs av styrelsen vid ett ifrågasättande, tills dess att nästkommande årsmöte avgjort frågan.

§ 15 – Stadgeändring

För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Minst en månad bör förflyta mellan dessa två möten.

§ 16 – Upplösning

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till organisationer, sällskap eller föreningar med en liknande målsättning som mf VCJ har. Det sista mötet beslutar om fördelning av medel.

Annonser